Με την προώθηση σε όλη την κοινότητα νέων οδηγιών και νόμων για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη, συστήματα που παλαιότερα τοποθετούνταν σε ειδικές εφαρμογές με μεγάλες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, σήμερα μπαίνουν στην καθημερινότητα των εργοστασίων γιατί εκτός από την προστασία του περιβάλλοντος αποκτούν και οικονομικό συμφέρον παρέχοντας μεγάλη οικονομία στην κατανάλωσή καυσίμου.

Εμείς πρώτοι προωθήσαμε στην ελληνική αγορά καυστήρες Low NOx με ανακυκλοφορία καυσαερίων. Από το 1990 αντιπροσωπεύοντας την INDUSTRIAL COMBUSTION παρείχαμε λύσεις LowNOx και Ανακυκλοφορίας καυσαερίων (FGR: Flue gas recirculation). Σήμερα με τους νέους Ευρωπαϊκούς και Ελληνικούς νόμους (ΚΥΑ 6164/2018 ΦΕΚ 1107/Β/27-3-18), έχοντας πολυετή εμπειρία με τα ανωτέρω συστήματα, είμαστε σε θέση να τα εγκαταστήσουμε και να τα υποστηρίξουμε με την υπευθυνότητα που μας ξεχωρίζει.

Παραδείγματα εγκαταστάσεων

Καυστήρας DUO-Block

Αντικατάσταση καυστήρα DUO-Block με διατήρηση του υπάρχοντος ανεμιστήρα για σημαντική μείωση του κόστους των υλικών.

Στην συγκεκριμένη εγκατάσταση τοποθετήθηκαν ειδικές μεταλλικές κατασκευές για την στερέωση του καυστήρα νέας τεχνολογίας και την σύνδεση με τον υπάρχον ανεμιστήρα.

Βιομηχανική κεφαλή

Αντικατάσταση βιομηχανικής κεφαλής καύσης η οποία τροφοδοτείται με προ θερμασμένο αέρα προερχόμενο περιμετρικά της εστίας καύσης σε ελαιόθερμο κατασκευής “Κούπα”.

Στην συγκεκριμένη εγκατάσταση, προς αποφυγή του κόστους σχεδιασμού ειδικού καυστήρα, χρησιμοποιήθηκε κλασικός καυστήρας DUO-Block ο οποίος τροποποιήθηκε κατάλληλα για να δέχεται τον αέρα καύσης περιμετρικά, 360 μοίρες και όχι από ανεμιστήρα.