Μονοβάθμιοι

Διβάθμιοι

Αναλογικοί

Βιομηχανικές κεφαλές (DUO BLOCK)