Μονοβάθμιοι

Διβάθμιοι με αυξομείωση πίεσης

Διβάθμιοι

Τριβάθμιοι

Αναλογικοί

Βιομηχανικές κεφαλές (DUO BLOCK)